Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

yenifakili

Giriş
 
 
 
 
YENİFAKILI İLÇEMİZ
 
 
 
 
TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI
 
............Yenifakılı İlçemizin Kuruluş tarihi ile ilgili olarak kesin bir tarih verilmemekle beraber yapılan arkeolojik araştırmalar İlçemizin Orta Anadolu' da Hitit ve Frikya uygarlıklarının hüküm sürdüğü bilinen bir gerçektir. M.Ö. 750-300 arasında parlak bir devir yaşayan ve daha çok kaya mezarları kabartmaları ile ünlü Frikya Kültürüne ait oyma kaya mezarlıklarına İlçe Merkezinde ve civar yerlerde rastlamak mümkündür. Nitekim İlçemizdeki Höyük, Mağara, Eski ören yerleri ve Kayapınar ile Düzün Başı mevkiilerinde bulunan kaya mezarlarda Hitit, Frikya ve Bizans Uygarlığına ait bazı eşyalar bulunmuş olmasına rağmen maalesef bu buluntular belirli bir yerde toplanıp resmiyette belgelendirilememiştir. İlçemiz toprakları da tarihin değişik dönemlerinde tüm Anadolu'da olduğu gibi bir çok kavmin işgaline uğramış bir çok kavmin de hakimiyetine girmiştir. Bilindiği üzere 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu kapıları Türklere açılmış, Tüm Anadolu kısa zamanda birer birer Türklerin eline geçmiştir. İlçemiz toprakları da Türklerin Anadolu' ya yerleşmeleri ile birlikte daha sonraları Danişmentlilerin hakimiyetine girdi. 1174 yılında II.Kılıçarslan tarafından Selçuklu topraklarına katıldı.Daha sonra İlhanlılar yönetimine giren bölgemiz 1399 yılında Yıldırım Bayazıt tarafından Osmanlı topraklarına dahil edildi. 14.ncü Yüzyılda Dulkadiroğulları burasını kendi topraklarına kattılar. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim bu Beyliği ortadan kaldırması üzerine Bozok Bölgesi sınırlarında kalan İlçemiz toprakları da kesin olarak Osmanlı İdaresine girmiş oldu. İlçemizin 1718 Yılı ve daha sonrasında oluşturulan Nevşehir Bölgesi yeni iskan merkezleri kapsamında Halep Türkmenlerinden Mamalu Yörüklerince yerleşim merkezi haline getirildiği ve daha sonra 19.ncu Yüzyılın başlarında Nevşehir İli idaresine bağlı olarak Yarabusun(Arapsun) şimdiki Gülşehir ve daha sonra Avanos Nahiyesine bağlanmak suretiyle Mezralıktan çıkarılarak ilk yerleşim yeri olarak bilinen şimdiki Altındağ Mahallesinde Karafakılı (Karafakihli) adıyla yerleşim yeri haline getirildiği çok kuvvetle muhtemeldir. Tanzimattan özellikle 1861 tarihli Vilayet Nizamnamesinden sonra yapılan düzenlemelerde Anadolu Kaza Teşkilatı yapı ve şekil bakımından çeşitli değişikliklere uğradı. Cumhuriyet döneminde ise kazalar İlçe adı altında Kaymakamların idaresinde yeniden teşkilatlandırıldı.Vilayet-Sancak idaresi kaldırılarak İl ve İlçe tarzında düzenlemeye gidildi. Bu gelişmeden İlçemizde etkilenmiş olup, 26 Haziran 1926 sayılı Teşkilatı Mülkiye'ye göre Boğazlıyan İlçesine bağlı Köy İdaresi haline getirilmiştir. İlçemizin gerek anayolları üzerinde iyi bir konumda olmaması gerekse bölgenin topoğrafik şartları zaman içerisinde burada çok gelişmiş bir beldenin kurulmasına elverişli olmamıştır.bu durum Cumhuriyet dönemine değin süregelmiştir. İlçemiz yörenin en büyük yerleşim yeri olma özelliğini 1927 yılında doğuya giden tren yolunun buradan geçmesinden sonra önem kazanmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak İlçemiz 1947 yılında Boğazlıyan'a bağlı bir Bucak İdaresi haline getirilmiş ve aynı dönem içerisinde Bucak Jandarma Takım komutanlığı kurulmuş olması, bunu takiben 1950 yılında Belediye Teşkilatı kurulmasıyla önemini daha da arttırmıştır. 20.05.1990 tarih ve 20523 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 09.05.1990 tarih ve 3644 sayılı Kanunla İlçelik statüsünü kazanmıştır. Yenifakılımız gelişmesi için önemli adımlar atma yolunda büyük gayretler sarfetmektedir. İlçemizin Adı:İlçemizin kurulmasına vesile olan aşiret reisinin medrese tahsili görmüş din alimi Kara Fakih denilen zattan kaynaklandığı bilinmektedir. Kara Fakih adıyla anılır olması zamanla bu bölge insanına yaşadıkları yere verdikleri bir isim olarak benimsenmiş ve zaman içerisinde Karafakılı, Fakılı ve 1961 yılında da Yenifakılı adını almıştır. Yenifakılı İlçesi İl topraklarının Güneyinde yer alır. Doğuda Boğazlıyan, Güney ve Batıda Kırşehir-Kozaklı, Kuzeyde Şefaatli ve Boğazlıyan ile çevrilidir. İlçemizin Yozgat İl Merkezine olan uzaklığı Boğazlıyan-Sarıkaya-sorgun üzeri 132 Km.Boğazlıyan Atatürk Yolu üzeri 116 Km. Kozaklı-Şefaatli 105 Km, ve Yamaçlı Kasabası-Atatürk yolu üzeri 85 Km. uzaklıkta bulunmaktadır. İlçe Güneydoğudan gelen Fehimli deresi ile Kuzeybatıdan gelen Kozan özünün birleştiği Vadi tabanında bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda önemli bir engebe olan sırçalı dağı Güneyde ise Kaşaltı tepeleri bulunmaktadır. Eteklerinde Bardakçı ve Damlalı Vadileri uzanmaktadır. İlçemizin en önemli Akarsuyu Kozan Özüdür. Kozan Özü Şefaatli yakınlarında Delice Çayına karışır. Karasal İklimin egemen olduğu İlçede İlkbahar ve Sonbahar nisbeten yağışlı Yazlar sıcak ve kurak, Kışlar soğuk kar yağışlı ve sert geçmektedir. İklimin olumsuzlukları bitki örtülerine yansımış olup, Yörede arazinin tümü Bozkırlarla (Step) kaplanmış olup, ormanlık alan yok denecek kadar azdır. Ancak düzünbaşı mevkii alanlarında geniş bir sahada orman ağaçlandırma sahası önem arzetmektedir. Akarsu boylarında sıralar halinde söğüt, kavak ve iğde cinsinden ağaçlar bulunmaktadır. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Kuru tarım alanlarında buğday, az miktarda arpa, sulu tarım alanlarında Şeker Pancarı önemli ölçüde ekimi yapılmaktadır. Mera hayvancılığı ve sığır besiciliği önemli gelir ve geçim kaynağı yaygın olarak yapılma yolundadır. Yurtdışına giden önemli sayıdaki işçi vatandaşlarımızın sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. İlçemiz Merkezi 4 Mahalleden (Altındağ Mahallesi, Yenimahalle, Cankurtaran Yazlık Mahallesinden) oluşmaktadır.
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • Bimer
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polsan
 • Ulusal Ulaştırma Portalı
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi