Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ruhsatbilgileri

Giriş
RUHSAT İŞLEMLERİ
 
 
 1. HARÇ MİKTARLARI
 2. SİLAH RUHSATI ALMAYA ENGEL HALLER
 3. SİLAH BULUNDURMA RUHSATI
 4. SİLAH BULUNDURMA RUHSATI İCİN İSTENEN BELGELER (MESKENDE)
 5. SİLAH İŞ YERİNDE BULUNDURULMAK İSTENİYORSA YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERE İLAVETEN
 6. KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI
 7. EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI
 8. SİLAH TAŞIMA RUHSATI
 9. SARI BASIN KARTI SAHİPLERİNDEN SİLAH TAŞIMA RUHSATI
 10. KUYUMCULAR VE SARRAFLARDAN SİLAH TAŞIMA RUHSATI
 11. PATLAYICI MADDE İŞYERİ, DEPO VE YİVSİZ AV TÜFEĞİ İMALATHANESİ SAHİPLERİNDEN SİLAH TAŞIMA RUHSATI MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
 12. HAVA YOLU İLE NAKLİYE PİLOTU LİSANSINA SAHİP YOLCU VE PARA TAŞIMACILIĞINDA GÖREVLİ PİLOTLARDAN SİLAH TAŞIMA RUHSATI MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
 13. YILLIK SATIŞ TUTARINDAN DOLAYI (CİRODAN DOLAYI) SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
 14. ARAZİ SAHİPLİĞİNDEN DOLAYI
 15. SÜRÜ SAHİPLİĞİNDEN DOLAYI
 16. MÜTEAHHİTLERİN SİLAH TAŞIMA RUHSATI
 17. AKARYAKIT BAYİLİĞİNDEN DOLAYI
 18. AKARYAKIT SAHİPLERİ ADINA AKARYAKIT SATIŞI YAPANLARDAN SİLAH TAŞIMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN İSTENEN BELGELER
 19. İŞÇİ SAYISINDAN DOLAYI SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN MÜRACAAT EDEBİLECEKLERDEN İSTENEN BELGELER
 20. POLİGON İŞ SAHİPLERİNİN SİLAH TAŞIMA RUHSATI MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
 21. MÜZE VE ANITLARI KORUYAN BEKÇİLERDEN
 22. ARICILIK YAPANLARDAN SİLAH TAŞIMA MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
 23. PATLAYICI MADDE DEPOLARININ KORUNMASI İLE GÖREVLİ BEKÇİLERDEN SİLAH TAŞIMA MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
 24. ASLİ MEMUR STATÜSÜNÜ KAZANMIŞ OLUP İHRAÇ VE BENZERİ SEBEPLER DIŞINDA TAMAMEN KENDİ İSTEĞİ İLE KURUMLARINDAN AYRILANLARDAN SİLAH TAŞIMA MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
 25. DÖVİZE İLİŞKİN İŞLEMLER YAPMAYA YETKİLİ MÜESSESELERİN SAHİPLERİ VEYA BU HUSUSTA YETKİLİ ŞİRKETLERİN ORTAKLARINDAN EN FAZLA İKİSİNİN SİLAH TAŞIMA RUHSATI MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
 26. NOTERLERDEN VE AVUKATLARDAN
 27. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ BİRLİK, FEDERASYON VE KONFEDERASYON YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE TİCARET VE SANAYİ ODALARININ, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, ZİRAAT ODALARI, TİCARET BORSALARI YÖNETİM BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE MECLİS ÜYELERİNDEN SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
 28. ESKİ MUHTARLARDAN SİLAH TAŞIMA RUHSATI MÜRACAATINDA
 1. ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI VEYA ESKİ İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNDEN SİLAH TAŞIMA MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
 2. YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
 3. YİVLİ AV TÜFEĞİ BULUNDURMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
 4. YİVLİ AV TÜFEĞİ TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
 5. RUHSAT SAHİPLERİNE UYARILAR
HARÇ MİKTARLARI
01.01.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN DEFTERDARLIĞA YATIRMASI GEREKEN HARÇ MİKTARLARI
Yivli Av Tüfeği Ruhsatı
5 yıllık
=2.689.25 TL
Silah Taşıma Ruhsatı
5 yıllık
=2.689.25 TL
Bulundurma Ruhsatı
5 yıllık
= 860.50 TL
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
5 yıllık
= 21.00TL
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ
=384,63 TL
(Cirodan dolayı silah taşıma ruhsatı alacaklar için yıllık Ciro miktarı)
2012 YILI CİRO MİKTARI : 7.600.000 TL
 
 
SİLAH RUHSATI ALMAYA ENGEL HALLER
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun uygulanışını gösteren 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre ateşli silahlarla mermilerini taşıma veya bulundurma ruhsatı verilmesine engel teşkil eden haller şunlardır.
a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlara,
b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlara,
c) Haklarında kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlara,
d) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlara,
e) Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlara,
f) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlara,
g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenlere,
h) (91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin h bendi Danıştay 10 uncu Dairesinin 27.03.2003 tarihli ve Esas:2001/2044, Karar:2003/1135 sayılı kararı ile iptal edilmiştir),
ı) 6136 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlara,
i) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahiplerine,
j) 6136 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlara,
k) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlara,
l) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenlere, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15 nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlara ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenlere,
m) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılara,
n) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlara,
o) 21 yaşını bitirmemiş olanlara,
ö) 6831 sayılı Orman Kanununa, muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlara,
Hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez, verilmiş ruhsatları iptal edilir.
Yukarıdaki (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (i) ve (ö) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile kendilerine hiçbir surette ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez.
Yukarıda belirtilen (j) bendi kapsamına girenlerin silah taşıma ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir daha taşıma ruhsatı verilmez.
Yukarıda maddeler halinde sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur. Yargılama sonucuna kadar silah ilgili birimce emanete alınır.
Yukarıda belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.
 
İkamet edilen yer (müracaatçının ikametgah adresi) Polis bölgesinde ise Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde ise Yozgat İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir. Yivli av tüfeği bulundurma müracaatları da bu şekilde yapılacaktır.
 
SİLAH BULUNDURMA RUHSATI İCİN İSTENEN BELGELER (MESKENDE)
1. Dilekçe ( MKE Kurumundan yeni silah satın alma veya başka şahıstan devir alma talebi belirtilecektir. Başka şahıstan devir alınacaksa devir edecek ve devir alacak kişiler karşılıklı dilekçe ile müracaat edeceklerdir.),
2. Silah Ruhsatı için alınan sağlık kurulu raporu.,
3. 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf,
4. Silah Ruhsatı İstek Formu,
5. Yenilemek istediğiniz veya devir almak istediğiniz silaha ait ruhsat fotokopisi getirilecek,
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
1. İş Yeri Ruhsat Fotokopisi
2. Şirket söz konusu ise; yetkili kurul kararı veya muvafakat getirilecektir.
*** Taşıt araçları iş yeri veya mesken sayılmadığından taşıtlar/araçlar için bulundurma ruhsatı düzenlenmez.
 
İkamet edilen yer Polis bölgesinde ise Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde ise Yozgat İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar, Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevliler, Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlar, Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevliler, seçimle gelen Köy ve mahalle muhtarları, Açık denizlerde sefer yapan gemilerin Türk Ticaret Kanunundaki yetkileri bulunan gemi kaptanları, Devlet, belediye,özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma,bakım onarım işlerinde çalışanlardan; Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçiler (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında, demirbaş silahlarını taşıyabilmeleri kaydıyla), Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlar (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilmeleri kaydıyla), PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu,yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlar (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilmeleri kaydıyla), TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenler (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilmeleri kaydıyla), Emniyet Genel Müdürlüğüne ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenler (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilmeleri kaydıyla), Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetleri (grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilmeleri kaydıyla), Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personel (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilmeleri kaydıyla), silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürleri, Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförleri (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilmeleri kaydıyla), İnfaz koruma başmemurları ile memurları (ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilmeleri kaydıyla), İçişleri Bakanlığı merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförleri (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilmeleri kaydıyla), Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenler, Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeli, Paraya vazıülyed olanlardan; İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanuna istinaden bu görevi ifa eden kişiler, Veznedarlar (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilmeleri kaydıyla), Tahsildarlar (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilmeleri kaydıyla), Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeli, Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Başbakanlık ve Devlet bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlar, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürleri, Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, müsteşarlıklar ve merkezi yönetim içinde yer alan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcıları, Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlar, Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları, Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şefleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyeleri, seçimle gelen Belediye başkanları ve il genel meclisi üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personel, İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanları, Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürleri, Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personeli, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri ve depo müdürleri;
Kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı alabilirler.
KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER:
Cumhurbaşkanı, Başbakan,Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar, Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevliler, Hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlar, Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevliler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeli, Sayıştay Başkan ve üyeleri, müsteşar, Başbakanlık ve Devlet bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlar, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürleri, Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, müsteşarlıklar ve merkezi yönetim içinde yer alan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcıları, Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı kadrosunda çalışanlar Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personel, İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarından;
1- Dilekçe
2- (4) adet fotoğraf
3- Silah ruhsat istek formu
4-Görev belgesi (Düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün geçerlidir) istenilmektedir.
Köy ve mahalle muhtarları, Açık denizlerde sefer yapan gemilerin Türk Ticaret Kanunundaki yetkileri bulunan gemi kaptanları, Devlet, belediye,özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım onarım işlerinde çalışanlardan; Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçiler, Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlar, PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu,yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlar, TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenler, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenler, Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlileri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personeli, silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürleri, Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförleri, İnfaz koruma başmemurları ile memurları, İçişleri Bakanlığı merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförleri, Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeli, Paraya vazıülyed olanlardan; İcra ve İflas Kanununa göre, Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı Kanunun 1 inci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişiler, Veznedarlar, Tahsildarlar, Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları, Karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şefleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyeleri, Belediye başkanları ve il genel meclisi üyeleri, defterdar ve mal müdürleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı Genel Müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personeli, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri ve depo müdürlerinden;
1-Dilekçe
2- Fotoğraf (4 adet)
3- Silah ruhsat istek formu
4-Sağlık kurulu raporu
5-Görev belgesi (Düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün geçerlidir) istenilmekte olup, bunlar için İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.
 
EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA RUHSATI
İkamet edilen yer Polis bölgesinde ise Yozgat Emniyet Müdürlüğü Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde ise Yozgat İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.
EMEKLİ; Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil görevliler, Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkan ve üyeleri, Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile MİT hizmetleri mensupları, Çarşı ve mahalle bekçilerine, harçsız, emekli kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı,
EMEKLİ; Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin konsoloslar, Orman Kanunu gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge şefleri, (özel kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan) Gümrük Muhafaza Teşkilatı amir ve memurlarından her beş yılda bir silah taşıma harç miktarı tahsil ettirilerek, bunlara da emekli kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilir.
EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
EMEKLİ; Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve bucak müdürleri ile mülkiye müfettişi, daire başkanı veya şube müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil görevliler, Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkan ve üyeleri, Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile MİT hizmetleri mensupları, Çarşı ve mahalle bekçilerinin emekli kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı taleplerinde;
EMEKLİ OLUNDUĞU TARİHTEN İTİBAREN 6 AY İÇİNDE MÜRACAAT EDİLMESİ HALİNDE;
1-Dilekçe,
2- Fotoğraf (4 adet),
4-Silah ruhsat istek formu,
5-Emekli olunmadan önce, müracaata konu olan silah için ruhsat alınmışsa bu silaha ait ruhsat fotokopisi,
6-Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olunduğuna dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi,
6-Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına dair kurum yazısı istenilmekte olup, EMEKLİ OLUNDUĞU TARİHTEN İTİBAREN 6 AYDAN SONRA MÜRACAAT EDİLMESİ HALİNDE İSE yukarıda sayılan belgelere ilaveten;
- Silah Ruhsatı için alınacak sağlık kurulu raporu.,
- Adli sicil kaydı belgesi (Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek , Alınan Adli Sicil Kaydında Suç Kaydının Olması Halinde İse, “O suça ait Kesinleşme Şerhi” Yazılmış Tasdikli Mahkeme Kararı Getirilecektir.) istenilmekte, İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.
EMEKLİ; Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos, muavin konsoloslar, Orman Kanunu gereğince görevdeyken demirbaş silahını taşıyan orman muhafaza memurları ve orman bölge şefleri, (özel kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan) Gümrük Muhafaza Teşkilatı amir ve memurlarının emekli kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı taleplerinde;
1-Dilekçe,
2- Fotoğraf (4 adet),
3-Silah ruhsat istek formu,
4-Emekli olunmadan önce, müracaata konu olan silah için ruhsat alınmışsa bu silaha ait ruhsat fotokopisi,
5-Silah Ruhsatı için alınacak sağlık kurulu raporu.,
6-Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olunduğuna dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi,
7-Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına dair kurum yazısı istenilmektedir. İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.
 
SİLAH TAŞIMA RUHSATI
İkamet edilen yer Polis bölgesinde ise Yozgat Emniyet Müdürlüğü Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde ise Yozgat İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.
Aşağıda belirtilen kişilere, durumlarının 6136 sayılı Kanunun Uygulanışını Gösteren 91/1779 karar sayılı Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tespit edilmesi halinde silah taşıma ruhsatı verilebilmektedir.
Faaliyeti yapan şahıs ise kayıtlı olduğu vergi dairesinin bulunduğu ve ikamet ettiği İle, şirket ise şirketin merkezinin bulunduğu İl valiliğine müracaat edilecektir.
 
MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
1)Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden resmi yazı
2)Sarı basın kartı fotokopisi ve aslı
3)Dilekçe
4)Sağlık kurulu raporu
5)Yenilemede eski ruhsat Fotokopisi
6) 4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olacak)
7)Silah ruhsat istek formu.
NOT:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.
 
KUYUMCULAR VE SARRAFLARDAN SİLAH TAŞIMA RUHSATI
MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
1)Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
2)Oda kayıt belgesi.
3)İşyeri Ruhsat fotokopisi
4)Ortaklık veya şirket söz konusu ise en fazla iki kişiye ruhsat verilebilmekte olup, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösteren ticaret sicil gazetesi,
5) Ortaklık söz konusu ise sorumlu ortakları ve kimlerin (en fazla 2 sorumlu ortağa verilebilir) silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul kararı
6)En son aylara ait giriş ve çıkış faturaları
7)Dilekçe
8)Sağlık Kurulu raporu
9)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi
10) 4 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olacak)
11)Silah ruhsat istek formu
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
PATLAYICI MADDE İŞYERİ, DEPO VE YİVSİZ AV TÜFEĞİ İMALATHANESİ SAHİPLERİNDEN SİLAH TAŞIMA RUHSATI MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
Belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih-sayılı gaydı belgesi (Yaş- İsim vb. değişikliklerine göre ayrı ayrı ve arşiv kaydı sorgulanmış olarak alınacak)
1)Sağlık kurulu raporu
2)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi
3) 4 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olacak)
4)Silah ruhsat istek formu
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
HAVA YOLU İLE NAKLİYE PİLOTU LİSANSINA SAHİP YOLCU VE PARA TAŞIMACILIĞINDA GÖREVLİ PİLOTLARDAN SİLAH TAŞIMA RUHSATI MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
1) Kurum yazısı
2)Pilotluk lisans fotokopisi
3)Dilekçe
4)Sağlık kurulu raporu
5)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi
6) 4 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olacak)
7)Silah ruhsat istek formu
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
YILLIK SATIŞ TUTARINDAN DOLAYI (CİRODAN DOLAYI) SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
1)Yıllık satış tutarını (cirosunu) ve mükellefiyeti gösteren vergi dairesi yazısı, serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı,
2)Vergi dairesince tastiklenmiş kar zarar cetveli ve bilanço,
3) Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi aslı veya Noter tasdikli sureti,
4)Genel müdür ve yardımcılarının görevi ile ilgili yetkili kurul kararı yazısı,
5)Ticaret sicil gazetesinde en son yayınlanan şirket ana sözleşmesi (buna dair ticaret sicil gazetesi aslı veya Noter tastikli sureti),
6)Kooperatif veya birliklerde görev yapanlarda bu görevi yaptıklarına dair kurumdan alacakları resmi yazı,
7)Dilekçe,
8)Sağlık kurulu raporu
9)Silah Ruhsat İstek Formu
10)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi
11) 4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olacak)
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
ARAZİ SAHİPLİĞİNDEN DOLAYI
SİLAN TAŞIMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN İSTENEN BELGELER

1)
Arazi sahibi olduklarına ve yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesinden alınacak vergi kayıt belgesi,
2)Ziraat odasından veya Tarım il ya da ilçe müdürlüklerinden alınacak üretici belgesi
3)Arazi sahiplerinden toprak miktarını gösterir Tapu Müdürlüğünün yazısı.(en az 1700 dönüm kıraç toprak, 900 dönüm sulak toprak),
4)Dilekçe,
5)Sağlık kurulu raporu
6)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi
7) 4 adet fotoğraf
8)Silah ruhsat istek formu
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
SÜRÜ SAHİPLİĞİNDEN DOLAYI
SİLAH TAŞIMA RUHSATI MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
1)Ziraat odasından veya Tarım il yada ilçe müdürlüklerinden alınacak üretici belgesi,
2)Hayvan sayısını gösterir Tarım il yada ilçe Müdürlüğü veya vergi dairesi yazısı. (gerçek usulde vergilendirmeye tabi olduğuna dair), ( hayvan sayısı en az 150 adet büyükbaş veya 750 adet küçükbaş olacak, iki yaş ve üstü olacak)
3) Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
4)Dilekçe,
5)Sağlık kurulu raporu
6)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi
7) 4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olacak)
8)Silah ruhsat istek formu
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
MÜTEAHHİTLERİN SİLAH TAŞIMA RUHSATI
MÜRACAATI İÇİN İSTENEN BELGELER:
1) Müteahhitlikten dolayı vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2) Yaptıkları faaliyetler ile ilgili iş deneyim (iş durum belgesi veya iş bitirme belgesi) (aslı ya da noter tasdikli sureti getirilmelidir, iş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi müracaat tarihinden itibaren en fazla bir yıl önce biten işlere ait olmalıdır. İş deneyim belgesi; belediye sınırları içinde özel inşaat için belediyeden, belediye sınırları içinde kamu inşaatı için inşaatı yapılan kamu kurumundan ve Bayındırlık Müdürlüğünden tasdikli olarak alınır, belediye sınırları dışındakiler için ise Bayındırlık Müdürlüğünden alınır.)
3) Ortaklık veya şirket söz konusu ise; bu durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Noter tastikli sureti (en fazla 2 ortak silah taşıma ruhsatı için müracaat edebilir.)
4) Bu işten sorumlu ortakları ve bu ortaklardan iki kişiyi geçmeyecek şekilde kimlerin ruhsat istediğine dair yetkili kurul kararı,
5)Dilekçe,
6)Sağlık kurulu raporu
7)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi
8) 4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olacak)
9)Silah ruhsat istek formu.
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
AKARYAKIT BAYİLİĞİNDEN DOLAYI
SİLAH TAŞIMA RUHSATI MÜRACAATINDA BULUNANLARDAN
İSTENEN BELGELER
1)Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi (ilk ve son sayfası Noterden tasdikli olmalıdır),
2)İşyeri Ruhsat Fotokopisi ve aslı,
3)Bu işten mükellef olduğuna dair vergi dairesinden alınacak yazı,
4)Şirket ise; akaryakıt bayiliğinin kuruluşunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Noter tastikli sureti. Ortaklık veya şirket söz konusu ise; bu durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya fotokopisi ile birlikte kimlerin ruhsat istediğine dair yetkili kurul kararı, (ortaklık söz konusu ise en fazla iki ortak silah taşıma ruhsatı için müracaat edebilir.)
5)Dilekçe,
6)Sağlık kurulu raporu
7)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi
8) 4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olacak)
9)Silah Ruhsat istek formu.
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
AKARYAKIT SAHİPLERİ ADINA AKARYAKIT SATIŞI YAPANLARDAN SİLAH TAŞIMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN İSTENEN BELGELER
1) İş sahibinin yazılı müracaatı,
2) Ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı (ortaklık söz konusu ise en fazla iki ortak silah taşıma ruhsatı için müracaat edebilir.)
3) Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi (ilk ve son sayfası Noterden tasdikli olmalıdır),
4) İşyeri ruhsat fotokopisi ve aslı,
5) Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
6) Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
7)Dilekçe,
8)Sağlık kurulu raporu
9)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi
10) 4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olacak)
11)Silah Ruhsat istek formu.
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
İŞÇİ SAYISINDAN DOLAYI SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN MÜRACAAT EDEBİLECEKLERDEN İSTENEN BELGELER
1)Vergi mükellefi olduğuna dair yazı,
2)Sigortalı olarak en az 50 olması gereken işçi sayısını, 12 ay geriye gidilerek bir yıl içinde en az 18000 gün prim ödediğine dair Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak yazı,
3) Ortaklık veya Şirket söz konusu ise bu durumu gösteren ticaret sicil gazetesi,
4) Sorumlu ortakları ve kimlerin (sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilebilir) silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
5)Dilekçe,
6)Sağlık kurulu raporu
7)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi
8)4 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
9)Silah ruhsat istek formu
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
Bu işyerlerinde bekçi, veznedar ve mutemetlerden ayrıca;
- İş sahibinin yazılı müracaatı,
- Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya Noter tastikli sureti,
- Silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
- Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
- yapılan işe dair vergi dairesi yazısı istenir.
 
POLİGON İŞ SAHİPLERİNİN SİLAH TAŞIMA RUHSATI MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
1)İşletme ruhsatı fotokopisi ve aslı,
2) Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3)Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya Noter tastikli sureti,
4)Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağına dair yetkili kurul kararı,
5)Dilekçe,
6)Sağlık kurulu raporu
7)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi
8) 4 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olacak)
9)Silah ruhsat istek formu
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
Bu işyerinde çalışan bekçilerden ayrıca;
- İş sahiplerinden istenen belgeler,
- İşverenin yazılı müracaatı,
- Ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
- Sigorta primlerin ödendiğine dair SSK yazısı istenir.
 
21MÜZE VE ANITLARI KORUYAN BEKÇİLERDEN
SİLAH TAŞIMA MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
1) Kişi/Kurumun yazılı müracaatı,
2) Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri,
3)Bekçilerin primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
4)Dilekçe,
5)Sağlık kurulu raporu,
6)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi,
7) 4 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olacak),
8)Silah ruhsat istek formu.
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
ARICILIK YAPANLARDAN SİLAH TAŞIMA MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
1)Ziraat odalarından ve Tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi,
2)Kovan adedini belirten il-ilçe tarım müdürlüğünün yazısı (en az 100 adet fenni arı kovanı olmalı),
3) Aktif en az 100 adet fenni arılı kovandan 1 yılda elde edilen asgari miktar olan 2000 kg. bal satışı karşılığı mühtahsil makbuzu (Bu hesaplamanın müracaat tarihi itibarıyla 1 yıl öncesine gidilerek yapıldığına dair mühtahsil makbuzu),
4) Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
5)Dilekçe,
6)Sağlık kurulu raporu,
7)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi,
8) 4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olacak),
9)Silah ruhsat istek formu.
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
PATLAYICI MADDE DEPOLARININ KORUNMASI İLE GÖREVLİ BEKÇİLERDEN SİLAH TAŞIMA MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
1)Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2)Oda kayıt belgesi,
3)İş sahibinin yazılı müracaatı,
4)Depo izin belgesinin noter onaylı fotokopisi,
5) İşçilerin primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
6)Dilekçe,
7)Sağlık kurulu raporu,
8)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi,
9) 4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olacak),
10)Silah ruhsat istek formu.
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
ASLİ MEMUR STATÜSÜNÜ KAZANMIŞ OLUP İHRAÇ VE BENZERİ SEBEPLER DIŞINDA TAMAMEN KENDİ İSTEĞİ İLE KURUMLARINDAN AYRILANLARDAN SİLAH TAŞIMA MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
1)Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı,
2) Dilekçe ( MKE Kurumundan yeni silah satın alma veya başka şahıstan devir alma talebi belirtilecektir. Başka şahıstan devir alınacaksa devir edecek ve devir alacak kişiler karşılıklı dilekçe ile müracaat edeceklerdir.),
3) Silah Ruhsatı için alınan sağlık kurulu raporu.,
4) 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf,
5) Silah Ruhsatı İstek Formu,
6) Yenilemek istediğiniz veya devir almak istediğiniz silaha ait ruhsat fotokopisi getirilecektir.
 
DÖVİZE İLİŞKİN İŞLEMLER YAPMAYA YETKİLİ MÜESSESELERİN SAHİPLERİ VEYA BU HUSUSTA YETKİLİ ŞİRKETLERİN ORTAKLARINDAN EN FAZLA İKİSİNİN SİLAH TAŞIMA RUHSATI MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
1) Döviz işlemlerini yapmaya yetkili müesseselerden Ticaret Sicil kaydı, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi,
2)Vergi dairesi yazısı,
3) Oda kayıt belgesi,
4) İşyeri ruhsat fotokopisi,
5) Döviz bürosunun kuruluşunu gösteren Ticaret Sicil gazetesi,
6)Dilekçe,
7)Sağlık kurulu raporu,
8)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi,
9) 4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olacak),
10)Silah ruhsat istek formu.
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
NOTERLERDEN VE AVUKATLARDAN
SİLAH TAŞIMA RUHASTI MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
1)Avukatlardan bağlı oldukları barodan üyelik yazısı,
2)Noterlerden Noterlik belgesi aslı ile fotokopisi ve vergi dairesi yazısı,
3)Dilekçe,
4)Sağlık kurulu raporu,
5)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi,
6) 4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olacak),
7)Silah Ruhsat istek formu.
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ BİRLİK, FEDERASYON VE KONFEDERASYON YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE TİCARET VE SANAYİ ODALARININ, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, ZİRAAT ODALARI, TİCARET BORSALARI YÖNETİM BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE MECLİS ÜYELERİNDEN SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
1)Bağlı bulundukları birlik, federasyon ve konfederasyon başkanı ve genel sekreteri imzalı yazı,
2)Görevle ilgili seçim tutanağı,
3)Bağlı bulunduğu odadan ve borsadan alınacak yazı,
4)Dilekçe,
5)Sağlık kurulu raporu,
6)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi,
7) 4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olacak),
8)Silah Ruhsat istek formu.
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
ESKİ MUHTARLARDAN SİLAH TAŞIMA RUHSATI MÜRACAATINDA
İSTENEN BELGELER
1)Valilikten veya Kaymakamlıktan alınacak görev belgesi (Düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün geçerlidir),
2)İl/İlçe seçim kurulu yazısı (2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre seçilmiş ve bu görevlerde bulunmuş olma şartı aranır. Muhtarlığın herhangi bir nedenle boşalması durumunda azalardan birinin atamayla görevi yürütmesi durumunda Mülki makam tarafından görevlendirilen kişiler bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.),
3)Dilekçe,
4)Sağlık kurulu raporu,
5)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi,
6) 4 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olacak),
7)Silah ruhsat istek formu.
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI VEYA ESKİ İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNDEN SİLAH TAŞIMA MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
1)Valilikten veya Kaymakamlıktan alınacak görev belgesi (Düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün geçerlidir),
2)İl/İlçe seçim kurulu yazısı (2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre seçilmiş ve bu görevlerde bulunmuş olma şartı aranır.),
3)Dilekçe,
6)Sağlık kurulu raporu
7)Yenilemede eski ruhsat fotokopisi
8) 4 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olacak)
9)Silah ruhsat istek formu
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
İkamet edilen yer Polis bölgesinde ise Yozgat Emniyet Müdürlüğü Ruhsat İşlemler Şube Müdürlüğüne veya ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine, Jandarma bölgesinde ise Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.
YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ ile bahse konu yivsiz av tüfeğini bulundurabilir veya taşıyabilirsiniz. Avcılık yapabilmek için mutlaka Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen AVCILIK BELGESİ alınması gereklidir.
Yivsiz av tüfeği ruhsatnamesi için istenen belgeler şunlardır:
1) Dilekçe (Devir işlemi ise karşılıklı dilekçe)
3) Doktor raporu ( Silah bulundurmasına ve taşımasına mani ruhen ve bedenen sakıncalı bir durumunun olup olmadığı hususunda)
5) 4 Adet renkli fotoğraf
6) Yeni bir yivsiz tüfek alınacak ise yukarıdaki belgelerle müracaat edilerek buradan YİVSİZ AV TÜFEĞİ SATIN ALMA BELGESİ alınacak ve bu belge ile tüfek satın alınacak,
7) Satın alınan Yivsiz Av Tüfeği ve faturası tespit için getirilecektir
8) Başkasına ait bir yivsiz tüfek devir alınacaksa karşılıklı dilekçe verilecek ve devir işlemi yapılacaktır.
9) Satın veya Devir alınan Yivsiz Av Tüfeği varsa müracaatçının geçerlilik süresi bulunan Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesine işlenecek yoksa yeni bir Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesi tanzim etmek için o yerin mülki amirinden ilgili birimimizce ONAY alınacaktır. (Bir Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesine en fazla 6 adet yivsiz av tüfeği işlenebilir)
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
YİVLİ AV TÜFEĞİ BULUNDURMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
1) Talebine ilişkin dilekçe,
2) Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
3) 4 adet fotoğraf,
4) Silah ruhsatı istek formu,
5) Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil kaydı belgesi,
6) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
7) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi fotokopisi
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
YİVLİ AV TÜFEĞİ TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
1) Talebine ilişkin dilekçe,
2) Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı asli müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
3) 4 adet fotoğraf,
4) Silah ruhsatı istek formu,
5) Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil kaydı belgesi,
6) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
7) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi fotokopisi
8) Avlanma Kartı Fotokopisi veya Avcılık Belgesi/Sertifikası.
(Not:İkametgah Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği İl Emniyet Müdürlüğünce temin edilmektedir.)
 
*** RUHSAT SAHİPLERİNE UYARILAR ***
SİLAH BULUNDURMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR
1) Ruhsatınızın geçerlilik süresinin bitimi sebebiyle yeniletmenize dair yapılacak tebligat tarihinden itibaren (6) altı ay içinde adınıza yeni ruhsat verilmesi isteminizle ruhsat vermeye yetkili makama müracaat edilmesi gereklidir, aksi taktirde ruhsatınız iptal edilir.
2) Ruhsatlı silahınızı geçicide olsa bir başkasına asla vermeyiniz
3) Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine girdiğiniz takdirde durumu ruhsat veren makama (6) altı ay içinde bildiriniz.
4) Ruhsatta yazılı olan iş veya ikamet adresinizin değişmesi halinde durumu ruhsatı veren makama bildiriniz
5) Silahınızı tamir, tespit yada atış yapmak için bulundurduğunuz adresinizden çıkartacağınız zaman nakil belgesi almanız gereklidir ve bu belgede belirtilen gün ve saat haricinde silahınızı asla taşımayınız.
6) Bulundurma ruhsatlı silahınızı taşımanız halinde hakkınızda adli işlem yapılır.
7) Makine Kimya Endüstrisi Kurumundan silah satın alma yetki belgesi (bu belge ruhsat almanıza dair ilgili birimimizce, alınacak ONAY’dan sonra verilmektedir) ile silahı satın aldığınız takdirde, satın alma tarihinden itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ruhsat düzenlemeye yetkili makama müracaat ederek ruhsat işlemlerini tamamlatınız.
SİLAH TAŞIMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR
1) Ruhsatınızın geçerlilik süresinin bitimi sebebiyle yeniletmenize dair yapılacak tebligat tarihinden itibaren (6) altı ay içinde adınıza yeni ruhsat verilmesi isteminizle ruhsat vermeye yetkili makama müracaat edilmesi gereklidir, aksi taktirde ruhsatınız iptal edilir.
2) Ruhsatınızın veriliş sebebi ortadan kalktığı takdirde (ruhsata mani durumlardan birine düştüğünüzde) durumu ruhsatı veren makama (Kanun’un değişik maddesinin 1.fıkrası 2.cümlesinde belirtilen yükümlülüğü) altı (6) ay içinde bildirmek ve ruhsatınızın yeni durumunuza göre tanzim edilmesini sağlamak zorundasınız. Aksi takdirde bir daha ateşli silah ve mermilerini taşıma veya bulundurma ruhsatı alamazsınız.
3) Silah ruhsatı verilmesini engelleyen bir durumunuzun olduğu herhangi bir şekilde öğrenilmesi yada ruhsat verilmesini engelleyen hallerden birine düşmeniz halinde ruhsatı veren makama altı (6) ay içerisinde bildirmeniz gereklidir.
4) Ruhsatlı silahınızı geçicide olsa bir başkasına veremeyiniz..
5) Makine Kimya Endüstrisi Kurumundan silah satın alma yetki belgesi (bu belge ruhsat almanıza dair ilgili birimimizce, alınacak ONAY’dan sonra verilmektedir) ile silahı satın aldığınız takdirde, satın alma tarihinden itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ruhsat düzenlemeye yetkili makama müracaat ederek ruhsat işlemlerini tamamlatınız.
6) 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1’nci maddesinde belirtilen; duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, T.B.M.M. ana binaları ile Meclis Başkanlığı’nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.
KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR
1) Ruhsatınız verildiği tarihten itibaren “GÖREVİNİZİN DEVAMI SÜRESİNCE” geçerli olacaktır.
2) Ruhsat verilmesine esas teşkil eden görevinizin sona ermesi veya ruhsat veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde (6136 Sayılı Kanun’un değişik 6. maddesinin 1.fıkrası 2. cümlesinde belirtilen yükümlülüğü) bu durumu (6) ay içinde ruhsatı veren makama bildirmekle yükümlüsünüz, Aksi takdirde ruhsatınız iptal edilir ve bir daha adınıza ruhsat düzenlenmez.
3) Silah ruhsatı verilmesini engelleyen bir durumunuzun herhangi bir şekilde öğrenilmesi yada ruhsat verilmesini engelleyen hallerden birine düşmeniz halinde ruhsatı veren makama bildirmek zorundasınız, aksi taktirde ruhsatınız iptal edilir.
4) Ruhsatlı silahınızı geçicide olsa bir başkasına veremeyiniz.
5) Makine Kimya Endüstrisi Kurumundan silah satın alma yetki belgesi (bu belge ruhsat almanıza dair ilgili birimimizce, alınacak ONAY’dan sonra verilmektedir) ile silahı satın aldığınız takdirde, satın alma tarihinden itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ruhsat düzenlemeye yetkili makama müracaat ederek ruhsat işlemlerini tamamlatınız.
6) 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1’nci maddesinde belirtilen; duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, T.B.M.M. ana binaları ile Meclis başkanlığı’nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.
EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI
SAHİPLERİNE UYARILAR
1) Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına veremeyiniz.
2) Makine Kimya Endüstrisi Kurumundan silah satın alma yetki belgesi (bu belge ruhsat almanıza dair ilgili birimimizce, alınacak ONAY’dan sonra verilmektedir) ile silahı satın aldığınız takdirde, satın alma tarihinden itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ruhsat düzenlemeye yetkili makama müracaat ederek ruhsat işlemlerini tamamlatınız.
3) 6136 Sayılı Kanun’un Ek-1’nci maddesinde belirtilen; duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, T.B.M.M. ana binaları ile Meclis başkanlığı’nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.
YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ
İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresi) Polis bölgesinde ise, ikamet ettiğiniz yerdeki Emniyet Ruhsat Birimine, Jandarma bölgesinde ise Yozgat İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.
YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ ile bahse konu yivsiz av tüfeğini bulundurabilir veya taşıyabilirsiniz. Ancak, avcılık yapabilmek için mutlaka İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden AVCILIK BELGESİ alınması gereklidir.
İSTENEN BELGELER
1) Dilekçe,
3) Doktor raporu ( Silah taşımasına mani ruhen ve bedenen sakıncalı bir durumunun olup olmadığı hususunda),
5) 4 Adet renkli fotoğraf,
6) Yenileme için müracaat edilecekse eski yivsiz av tüfeği ruhsatnamesi veya eski av tezkeresi ya da sahiplik belgesi fotokopisi aslıyla birlikte getirilecek,
7) Yeni bir yivsiz tüfek alınacak ise yukarıdaki belgelerle müracaat edilerek öncelikle YİVSİZ AV TÜFEĞİ SATIN ALMA BELGESİ alınacak ve bu belge ile tüfek satın alınacak,
8) Satın alınan Yivsiz Av Tüfeği ve faturası tespit için getirilecek,
9) Başkasına ait bir yivsiz tüfek devir alınacaksa karşılıklı dilekçe verilecek ve devir işlemi yapılacaktır.
10) Satın veya Devir alınan Yivsiz Av Tüfeği varsa müracaatçının Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesine işlenecek, yoksa yeni bir Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesi tanzim ettirmek için Ruhsat Birimine müracaat edilecektir.(Bir adet Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesine en fazla 6 adet yivsiz av tüfeği işlenebilir.)
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • Bimer
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polsan
 • Ulusal Ulaştırma Portalı
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi